ประวัติการศึกษา

 

ดร.จารุทัศน์  วงศ์ข้าหลวง

 

การศึกษา

ปริญญาเอก  สาขาการศึกษาปฐมวัย  มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

ปริญญาโท  สาขาศิลปศึกษา  มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

ปริญญาตรี  สาขาปฐมวัยศึกษา  มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

ปริญญาตรี สาขาวรรณกรรมสำหรับเด็ก  มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

มัธยมศึกษา  โรงเรียนเซนต์ปอลคอนแวนต์

 

รางวัลเกียรติยศ

รางวัลครูต้นแบบปฏิรูปการเรียนรู้สาขาส่งเสริมการอ่าน

 READ Model ได้รับรางวัลเหรียญทองจากการประกวด Best Practices

 

ประสบการณ์ทำงาน

ผู้บริหารสถานศึกษาปฐมวัย 2 สาขา

อาจารย์พิเศษในมหาวิทยาลัย และ วิทยากรเกี่ยวกับการศึกษาปฐมวัยในองค์กรต่างๆ

เคยเป็นนักเขียนนิตยสาร Real Parenting  บันทึกคุณแม่  Kids and School

ครูผู้สอนวิชารักการอ่าน และ ครูปฐมวัย

Visitors: 23,554