ประวัติ

 

ดร.จารุทัศน์  วงศ์ข้าหลวง

 

การศึกษา

ปริญญาเอก  สาขาการศึกษาปฐมวัย  มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

ปริญญาโท  สาขาศิลปศึกษา  มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

ปริญญาตรี  สาขาปฐมวัยศึกษา  มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

ปริญญาตรี สาขาวรรณกรรมสำหรับเด็ก  มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

มัธยมศึกษา  โรงเรียนเซนต์ปอลคอนแวนต์

 

รางวัลเกียรติยศ

รางวัลครูต้นแบบปฏิรูปการเรียนรู้สาขาส่งเสริมการอ่าน

 READ Model ได้รับรางวัลเหรียญทองจากการประกวด Best Practices

 

ประสบการณ์ทำงาน

ผู้บริหารสถานศึกษาปฐมวัย 2 สาขา

อาจารย์พิเศษในมหาวิทยาลัย และ วิทยากรเกี่ยวกับการศึกษาปฐมวัยในองค์กรต่างๆ

เคยเป็นนักเขียนนิตยสาร Real Parenting  บันทึกคุณแม่  Kids and School

ครูผู้สอนวิชารักการอ่าน และ ครูปฐมวัย

 


  • ดร.จารุทัศน์ วงศ์ข้าหลวง การศึกษา ปริญญาเอก สาขาการศึกษาปฐมวัย มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ปริญญาโท สาขาศิลปศึกษา มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ปริญญาตรี สาขาปฐมวัยศึกษา มหาวิทยาลัยส...  • ผลงานบทความที่ลงพิมพ์ในวารสารและนิตยสาร ผลงานบทความวิชาการ และ บทความกึ่งวิชาการลงพิมพ์ในนิตยสาร วารสาร พ.ศ. 2547 - บทความ “เลี้ยงลูกอย่างไรลูกจึงสับสน” ลงพิมพ์ในนิตยสารบันทึกคุณแม...

Visitors: 22,565