รู้จัก READ Model

 

READ Model  เป็นนวัตกรรมการศึกษาที่พัฒนาโดย ดร.จารุทัศน์  วงศ์ข้าหลวง 

ซึ่งเริ่มต้นจากการทำวิจัยที่บ้านรักเนอร์สเซอรี่สคูล โดยมีนักเรียนอายุ 2-3 ปีเป็นกลุ่มทดลองเมื่อปี พ.ศ. 2556 

 ได้รับความกรุณาจากคณาจารย์ผู้ทรงคุณวุฒิเป็นที่ปรึกษางานวิจัยได้แก่ ศ.ดร.อารี สัณหฉวี 

รศ.ดร.เยาวพา เดชะคุปต์  ผศ.ร.ท.ดร.ไพบูลย์ อ่อนมั่ง  อ.ดร.พัฒนา  ชัชพงศ์  

ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของปริญญานิพนธ์ ระดับดุษฎีบัณฑิต มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

ปัจจุบัน  READ Model  มีการเผยแพร่ไปทั่วประเทศ ได้รับการยอมรับจากครูปฐมวัยและผู้ทรงคุณวุฒิทางการศึกษา 

ว่าเป็นรูปแบบการจัดกิจกรรมพัฒนาศักยภาพสมอง สามารถส่งเสริมพัฒนาการเด็กได้ทุกด้าน  

สอดคล้องกับการพัฒนาเด็กให้มีทักษะแห่งศตวรรษที่ 21 

ส่งเสริมนิสัยรักการอ่านระยะยาว และมีความเหมาะสมกับเด็กปฐมวัยไทย 

  

Visitors: 23,554